Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Công văn số 48/HĐND ngày 28/8/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Xem tiếp...


Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

[24.07.2017 09:40]
Thực hiện Công văn số 32/HĐND ngày 22/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
[Đã đọc: 162]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X

[11.05.2017 16:57]
Thực hiện Công văn số 05/HĐND ngày 14/02/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X,
[Đã đọc: 402]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

[11.01.2017 21:10]
Thực hiện Công văn số 65/TT.HĐND ngày 22/11/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra, xử lý và giải trình về nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa X, cụ thể như sau:
[Đã đọc: 698]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

[28.10.2016 14:38]
Thực hiện Công văn số 37/TT.HĐND ngày 17/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra, xử lý và giải trình về nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, cụ thể như sau:
[Đã đọc: 1105]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX

[29.01.2016 15:45]
Căn cứ Công văn số 36/TT-HĐND ngày 24/6/2015 của Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh về việc xem xét trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của UBND huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, UBND huyện tổng hợp nội dung trả lời cụ thể như sau:
[Đã đọc: 8340]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

[29.01.2016 15:44]
Thực hiện công văn số 05/TT-HĐND ngày 14/01/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, nay Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trả lời như sau:
[Đã đọc: 8371]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX

[13.01.2016 08:46]
Căn cứ Công văn số 77/TT-HĐND ngày 30/11/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp nội dung trả lời cụ thể như sau:
[Đã đọc: 8457]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

[13.01.2016 08:43]
Căn cứ công văn số 50/TT-HĐND ngày 19/8/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, nay Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trả lời như sau:
[Đã đọc: 7630]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

[05.02.2015 16:23]
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện
[Đã đọc: 2350]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11

[05.02.2015 16:22]
Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11
[Đã đọc: 2384]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

[05.02.2015 16:20]
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
[Đã đọc: 1909]
Xem tiếp...

Trả lời các ý kiến kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát

[05.02.2015 16:17]
Trả lời các ý kiến kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát
[Đã đọc: 1807]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

[05.02.2015 16:12]
Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
[Đã đọc: 1219]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

[05.02.2015 16:07]
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
[Đã đọc: 843]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội

[11.06.2014 15:58]
Căn cứ Báo cáo số 20/BC-MT ngày 28/4/2014 của Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tiếp xúc với đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước trước kỳ họp thứ 7.
[Đã đọc: 1000]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]


Loading...