Các văn bản bầu cử

Các văn bản Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh

I. CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP.
1. Quyết định thành lập UBBC.
2. Quyết định trưng tập CBCC phục vụ công tác Bầu cử
3. Quyết định phê duyệt số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị bầu cử.
4. Quyết định thành lập 8 Ban bầu cử huyện.
5. Quyêt định phê duyệt 147 tổ bầu cử các xã, thị trấn.

2. CÁC KẾ HOẠCH, LỊCH TRÌNH.
1. Kế hoạch của UBBC huyện Lộc Ninh.
2. Phân công thành viên UBBC
3 Phân công cán bộ tăng cường các xã, thị trấn.

3. CÁC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...