Nghị quyết kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành 08 Nghị quyết bao gồm những Nghị quyết sau:

 
              

STT

Tên Nghị quyết

Xem/Tải về

01

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nghị quyết số 19

02

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nghị quyết số 20

03

- Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.

Nghị quyết số 21

04

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.

Nghị quyết số 22

05

- Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 Về việc sửa đổi điểm 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND huyện Lộc Ninh phê chuẩn danh mục công trình dự kiến đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015.

Nghị quyết số 23

06

- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017.

Nghị quyết số 24

07

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 Về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, danh mục công trình vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2017-2018.

Nghị quyết số 25

08

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 Về  việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2017.

Nghị quyết số 26

 

.Mạnh - (VP)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...