Huyện Đoàn Lộc Ninh: triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Ngày 19/5/2017 Huyện Đoàn Lộc Ninh tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “ tư chuyển hóa” trong nội bộ đến các đồng chí UV BCH, UV ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2012 -2017; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc và giáo viên tổng phụ trách đội ở các trường học trong toàn huyện.

             Hội nghị triển khai, học tập giúp các đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt trong huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”; từ đó nâng cao nhận thức, tự học tập, rèn luyện và bằng hành động cụ thể thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái,  chấn chỉnh những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và của mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng; góp phần thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII,  xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh từ cơ sở ./.

Thu Trang - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...