Tỉnh Bình Phước bổ sung 11 tên đường vào Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 17/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 17/7/2005 của Chính phủ; Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐ ngày 09/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quỹ tên đường dùng để đặt tên đường đô thị trong tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1493 ngày 16/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác lập Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 05/5/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc Bổ sung Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tại Điều 1 Quyết định này, 11 tên đường được bổ sung vào Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm: Đoàn Đức Thái, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Tố Hữu, Bùi Văn Dù, Lê Văn Duyệt,  Thống Nhất, Bà Rá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập tại Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 16/7/2015.

Điều 2 Quyết định này ghi rõ: Các tên đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt được bổ sung vào mục "Danh nhân đứng đầu đất nước"; tên đường Lê Văn Duyệt, Võ Nguyên Giáp được bổ sung vào mục "Danh tướng, danh thần"; tên đường Mai Chí Thọ, Đoàn Đức Thái,  Bùi Văn Dù, Tố Hữu được bổ sung vào mục "Anh hùng, liệt sỹ, danh nhân văn hóa"; tên đường Thống Nhất, Độc Lập và Bà Rá được bổ sung vào mục "Những ngày, địa danh và sự kiện lịch sử" và dùng để đặt tên cho các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, với 11 tên đường được bổ sung, Ngân hàng tên đường của tỉnh Bình Phước hiện có 297 tên đường./.Họa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...