Về việc giới thiệu, đăng tải Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Công văn số 325/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước;

Nhầm góp phần thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Kế hoạch hành động này trên các phương tiện truyền thông đại chúng; giúp các tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện thuận tiện trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động trên địa bàn tỉnh gồm: Thực hiện ba đột phá chiến lược; Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế; Phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, thực sự là động lực để phát triển kinh tế; Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng, thực hiện hiệu quả quá trình đô thị hóa; Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước,

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Lộc Ninh xin giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; đăng tải toàn văn Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Công văn số 325/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước.

Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị!

nhấn vào đây để tải/xem nội dung Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 04/5/2017Công văn số 325/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2017Họa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...