Huyện Lộc Ninh: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh,

Ngày 29/6/2017, UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND v/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác  Dân vận của hệ thống chính trị”, với các nội dung thực hiện chủ yếu sau:

- Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới;

- Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CPngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống quan liêu; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định nhng hành vi vi phạm các quy chế, quy định về công tác dân vận, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cácmô hình, điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”; đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Căn cứ tình hình thực tế của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, đảm bảo đạt các chỉ tiêu được giao; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền;

Trang thông tin điện tử huyện Lộc Ninh đăng tải toàn bộ nội dung Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 29/6/2017, để quý bạn đọc biết. Nhấn vào đây để tải/xem nội dung Kế hoạch số 81/KH-UBND.Mạnh - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...