Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Xem hình
Ngày 21 tháng 7 năm 2017 Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Bí thư chi, đảng bộ trong huyện; cán bộ phụ trách Chỉ thị 05 – CT/TW các xã , thị trấn đã về dự. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường Phó bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá  công tác tổ chức triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng trên địa bàn huyện Lộc Ninh và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban thừơng vụ Huyện ủy Lộc Ninh đã xây dựng và ban hành kế họach, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đòan thể xây dựng kế họach, tổ chức học tập quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 - CT/TW, chuyên đề tòan khóa và chuyên đề năm 2017 đến tòan thể cán bộ, đảng viên, đòan viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp: qua hệ thống truyền thanh, Hội nghị, sinh họat chi bộ, sinh họat khu dân cư …..  Qua 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện đã có 63/63 chi, đảng bộ cơ sở hòan thành việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017, đạt tỷ lệ 100%, có 2.473 đảng viên tham gia học tập đạt 98,33%; các  chi, đảng bộ cơ sở triển khai  kế họach tổ chức học tập, quán triệt 05 – CT/TW  đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và có kế họach tuyên truyền trong nhân dân. Huyện ủy Lộc Ninh đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; các cơ sở đảng nghiêm túc triển khai, thực hiện, xây dựng kế họach hành động của tập thể, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế họach đăng ký học tập và làm theo Bác; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị xây dựng kế họach cá nhân thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW gắn với Quy định 101- QĐ/TW.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 – CT/TW đựơc đẩy mạnh thực hiện; 100% cơ quan, đơn vị trong  huyện thực hiện việc gắn bảng chuẩn mực theo quy định; 63/63 chi, đảng bộ cơ sở  hòan thành việc xây dựng kế họach tập thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số  04- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phong trào học tập và làm theo lời Bác tiếp tục được nhân rộng, tạo bước chuyển mạnh trong làm theo, được thể hiện qua phong trào đấy mạnh xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước  ở địa phương .Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị , góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã thảo luận, nghe ý kiến về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW từ các cơ sở đảng trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường , Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã  phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị: 6 tháng cuối năm 2017 và trong thời gian tới các cơ sở đảng trong huyện tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đấy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ;  thực hiện bằng những việc làm thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương; có kế họach kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,ngắn chặn và đấy lùu sự suy thóai tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân./.
Thu Trang - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...