Nghị quyết kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành 09 Nghị quyết bao gồm những Nghị quyết sau:

STT

Tên Nghị quyết

Xem/Tải về

01

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Nghị quyết số 01

02

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 02

03

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017

 

Nghị quyết số 03

04

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017

 

Nghị quyết số 04

05

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018

 

Nghị quyết số 05

06

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017

 

Nghị quyết số 06

07

        Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Lộc Ninh năm 2016

Nghị quyết số 07

08

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2017

 

Nghị quyết số 08

09

Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, danh mục dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

 

Nghị quyết số 09Mạnh - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...