Phải xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không đúng hạn

Xem hình
Để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Bình phước;

Nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân; tiếp tục triển khai Công văn số 841/UBND-NC ngày 09/9/2016 của UBND huyện; ngày 18/7/2017, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành văn bản số 689/UBND-NC về việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ quá hạn.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng chuyên môn UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai việc xin lỗi tổ chức hoặc cá nhân nếu để xảy ra trường hợp giải quyết thủ tục hành chính quá thời gian theo phiếu hẹn. Nếu cơ quan, đơn vị nào để xảy ra trường hợp quá hạn khi giải quyết hồ sơ phải có văn bản gửi Bộ phận Tiếp nhận - trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp hồ sơ đã đến ngày hẹn trả kết quả mà bộ phận chuyên môn chưa giải quyết xong thì bộ phận chuyên môn phải giải trình cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sau đó, cơ quan, đơn vị phải thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và kèm theo văn bản xin lỗi các cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả giải quyết. Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ kỹ càng và hướng dẫn người dân bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ. Trường hợp khi đã nhận hồ sơ mà trong quá trình giải quyết hồ sơ chưa bảo đảm theo yêu cầu thì phải liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 1 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan, đơn vị. Nếu hồ sơ bị thiếu do lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng phải có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức.

Quy định này của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức có trách nhiệm đối với công việc mình đang làm, góp phần đem lại sự hài lòng cao cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính./.Mạnh - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...