Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tên Cơ quan

 

 Phòng Giáo dục & Đào tạo

 

 Ghi chú

 

  Địa Chỉ:

 Điện Thoại:

 TT. Lộc Ninh- Bình phước

 0651.3568926

 

 

   Trưởng Phòng:

     Điện thoại:

     Mail:

Lê Văn Kiêm

0918 688665

levankiem.hln@binhphuoc.gov.vn 

 

   Phó Phòng

  

   Điện thoại

  

   Mail 

 Ngô Văn Quân

0918 588151

ngovanquan.hln@binhphuoc.gov.vn 

 

   Phó phòng

  điện thoại

   mail

Phạm Như Công

0916 377949

phamnhucong.hln@binhphuoc.vn 

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...