kết quả tìm kiếm từ khóa :

 Thanh lý tài sản Nhà nước Mã số hồ sơ: 256583
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Thanh lý tài sản Nhà nước Mã số hồ sơ: 256583
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Thẩm định kết qua đấu thầu. Mã số hồ sơ 256580
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Mã số hồ sơ 256546
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã...
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Mã số hồ sơ 256543
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập. Mã số hồ sơ: 256541
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất. Mã số hồ sơ 256539
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách. Mã số hồ sơ:256538
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi. Mã số hồ sơ 256537
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Mã số hồ sơ: 256535
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã. Mã số hồ sơ 256514
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã. Mã số hồ sơ: 256513
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã. Mã số hồ sơ : 256511
 Lĩnh Vực: Tài chính - Kế hoạch cấp huyện | Đơn vị :

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  [sau]


Loading...