kết quả tìm kiếm từ khóa :
  Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú. Mã số hồ...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mã số...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. Mã số hồ sơ:...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mã số...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. Mã số hồ...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú. Mã số hồ sơ: T-BPC-257097-TT
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi. Mã số hố sơ:...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi. Mã số hố sơ: T-BPC-257094-TT
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Cấp giấy giới thiệu đi Thăm viếng mộ liệt sỹ. Mã số hồ sơ: T-BPC-257040-TT
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình. Mã số hồ...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


  Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về...
 2014
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp huyện | Đơn vị :


Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  [sau]


Loading...