LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND&UBND HUYỆN LỘC NINH

Tuần thứNội dungNgày ban hành
Cảnh báo cấp độ thiên tai mưa lớn  KHẨN  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

26/06/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 26  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

25/06/2017  
LLV TT và BTV HU  Tuan 26  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

24/06/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 25  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

17/06/2017  
LLVTT&BTV HU  Tuan 25  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

17/06/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 24  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

10/06/2017  
LLVTT&BTV HU  Tuan 24  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

10/06/2017  
LLV HDND-UBND  Tuan 23  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

04/06/2017  
LLV HU  Tuan 23  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

04/06/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 22  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

28/05/2017  
LLVTT&BTV HU  Tuan 22  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

28/05/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 21  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

20/05/2017  
LLVTT&BTV HU  Tuan 21  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

20/05/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 20  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

13/05/2017  
LLVTT&BTV HU  Tuan 20  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

13/05/2017  
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

11/05/2017  
LLVTT.HDND-UBND  Tuan 19  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

07/05/2017  
LLV TT&BTV HU  Tuan 19  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

07/05/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 18  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

29/04/2017  
LLVTT&BTV Huyện ủy   Tuan 18  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

29/04/2017  
Loading...