Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 2/2018

Thứ năm - 22/03/2018 15:55 516 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 2/2018 Chỉ thị số 02 ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Bình Phướcvề việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực kỷ niệm 70 nămNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 2/2018
    Chỉ thị nêu rõ: Năm 2017, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã phát triển sâu rộng đến tận cơ sở, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 5.614 tỷ đồng, đạt 128% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 108% dự toán điều chỉnh của HĐND tỉnh. Công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc nghèo được toàn xã hội quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

   Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện phương châm hành động Chính phủ đề ra là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung.

   Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

   Hai là, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, cụ thể là: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 6,8-7% (theo giá năm 2010) so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người 58 triệu đồng; tổng thu ngân sách (cả thu nội địa và hải quan) 6.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 2.240 triệu USD; giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; tỉ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong năm là 0,5%.

   Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2018: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” với các phong trào thi đua yêu nước đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”... Các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

   Ba là, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các công trình thiết thực, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

   Bốn là, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

   Năm là, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) phấn đấu tăng từ 3 đến 5 bậc so với năm 2017. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4.

   Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đi đôi với tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, phấn đấu giảm mạnh các loại trọng án. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

   Bảy là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối  tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích, về chấp hành chính sách, pháp luật và quy trình, thủ tục. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

   Tám là, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

   Chín là, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động chuyên đề với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018./.
Phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh (trích từ Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Tác giả bài viết: Phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh (trích từ Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay971
  • Tháng hiện tại98,013
  • Tổng lượt truy cập953,877
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây