HIEN KE
sn bac

Phổ biến giáo dục pháp luật

Huyện Lộc Ninh triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

Huyện Lộc Ninh triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

 •   11/11/2016 09:41:56 AM
 •   Đã xem: 1894
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong địa phương.
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII trên địa bàn huyện Lộc Ninh

 •   06/11/2016 09:08:23 AM
 •   Đã xem: 1842
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của luật; pháp lệnh mới được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt và thực hiện có hiệu quả hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới;
Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 9/2016: 6 nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tậ

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 9/2016: 6 nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tậ

 •   12/09/2016 08:16:02 AM
 •   Đã xem: 3072
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh xin trích giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị trên như sau:
Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2016 giới thiệu Luật Phòng, chống mua bán người

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2016 giới thiệu Luật Phòng, chống mua bán người

 •   12/08/2016 08:23:36 AM
 •   Đã xem: 4199
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về việc chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày “Toàn dân phòng, chống mua bán người”; UBND huyện Lộc Ninh cũng đã ban hành Công văn số 573/UBND-NC ngày 30/6/2016 triển khai Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người trên địa bàn huyện.
Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 6/2016: Giới thiệu Luật Ban hành hành văn bản quy phạm pháp luật

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 6/2016: Giới thiệu Luật Ban hành hành văn bản quy phạm pháp luật

 •   10/06/2016 02:57:42 PM
 •   Đã xem: 5941
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật Ban hành VBQPPL năm 2015). Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Về việc đăng tải, giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mai tự do

Về việc đăng tải, giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mai tự do

 •   10/06/2016 02:56:44 PM
 •   Đã xem: 5397
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới được ban hành tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 4/2016 - Cử tri cần biết: Bầu cử là quyền của công dân

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 4/2016 - Cử tri cần biết: Bầu cử là quyền của công dân

 •   22/04/2016 08:14:22 AM
 •   Đã xem: 5781
 •   Phản hồi: 0
Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Đề cương tuyên truyển pháp luật tháng 3/2016 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) - Ngày của chia sẻ và yêu thương

Đề cương tuyên truyển pháp luật tháng 3/2016 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) - Ngày của chia sẻ và yêu thương

 •   25/03/2016 08:59:38 AM
 •   Đã xem: 5309
 •   Phản hồi: 0
Có thể nói, trong đời sống xã hội, hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc, đều ước muốn mình được hạnh phúc, ai ai cũng đều mong muốn cho mình luôn hạnh phúc. Chính vì vậy, mà các quốc gia đang chung tay thực hiện mục tiêu hạnh phúc, nhằm tạo nên sự hài hòa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để đảm bảo con người có một tương lai bền vững. Việc Liên hợp quốc công nhận "Ngày Quốc tế Hạnh phúc" (ngày 20 tháng 3) chính là bước đi cụ thể để các quốc gia có thể sống thân ái, hòa bình với nhau, tạo dựng một thế giới hạnh phúc.
Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 2/0216 Giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 2/0216 Giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

 •   22/02/2016 03:22:55 PM
 •   Đã xem: 4810
 •   Phản hồi: 0
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 - Luật số 85/2015/QH13.
Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật tháng 01/2016 - Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật tháng 01/2016 - Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

 •   25/01/2016 09:44:42 PM
 •   Đã xem: 5421
 •   Phản hồi: 0
Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 19/6/2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016

 •   17/12/2015 08:38:37 PM
 •   Đã xem: 26579
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 19/6/2015, với 100% đại biểu có mặt tán thành (433/433 đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội đã thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) (sửa đổi). Luật gồm 9 chương, 62 điều, quy định về NVQS; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện NVQS. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

 •   03/11/2015 03:34:27 PM
 •   Đã xem: 5519
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 9/2015 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 9/2015 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

 •   28/09/2015 07:57:38 AM
 •   Đã xem: 4582
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Luật đã được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 16/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2015 - Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2015 - Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

 •   18/08/2015 08:46:23 AM
 •   Đã xem: 4509
 •   Phản hồi: 0
Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2015 - Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 7-2015: Luật Giáo dục nghề nghiệp – Những đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 7-2015: Luật Giáo dục nghề nghiệp – Những đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

 •   15/07/2015 10:27:44 PM
 •   Đã xem: 3621
 •   Phản hồi: 0
Luật Giáo dục nghề nghiệp – Những đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.
Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 6-2015: Những nội dung cơ bản của Luật Căn cước công dân năm 2014

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 6-2015: Những nội dung cơ bản của Luật Căn cước công dân năm 2014

 •   28/06/2015 09:32:51 PM
 •   Đã xem: 2297
 •   Phản hồi: 0
Luật Căn cước công dân năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 20-11-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016.
Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

 •   19/06/2015 09:34:18 AM
 •   Đã xem: 3152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai  thực hiện "Ngày pháp luật"

hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện "Ngày pháp luật"

 •   10/06/2015 08:00:28 AM
 •   Đã xem: 3144
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 220/STP-PBGDPL ngày 14/4/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện "Ngày pháp luật".
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 5-2015: Cố gắng giải phóng nhanh để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 5-2015: Cố gắng giải phóng nhanh để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam

 •   06/05/2015 04:29:51 PM
 •   Đã xem: 2725
 •   Phản hồi: 0
“Cố gắng giải phóng nhanh để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam”, đó là niềm mong ước, nỗi khát khao và cũng là điều trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay4,906
 • Tháng hiện tại13,628
 • Tổng lượt truy cập12,200,029
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây