HIEN KE
sn bac

Trả lời ý kiến cử tri

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X

 •   01/11/2019 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 5635
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 21/HĐND ngày 28/8/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, UBND huyện trả lời đối với các vấn đề mà cử tri đã có ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X

 •   01/11/2019 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 7234
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 15/HĐND ngày 17/6/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021

 •   16/04/2019 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 1265
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 01/HĐND ngày 14/02/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

 •   15/08/2018 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 1725
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 32/HĐND ngày 20/6/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa X

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa X

 •   17/05/2018 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 1967
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 09/HĐND ngày 27/02/2018 của Thường trục Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021;
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   24/07/2017 09:40:02 AM
 •   Đã xem: 2604
 •   Phản hồi: 1
Thực hiện Công văn số 32/HĐND ngày 22/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X

 •   11/05/2017 04:57:07 PM
 •   Đã xem: 2472
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 05/HĐND ngày 14/02/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X,
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   11/01/2017 09:10:57 PM
 •   Đã xem: 2392
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 65/TT.HĐND ngày 22/11/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra, xử lý và giải trình về nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa X, cụ thể như sau:
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   28/10/2016 02:38:18 PM
 •   Đã xem: 2695
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 37/TT.HĐND ngày 17/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra, xử lý và giải trình về nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, cụ thể như sau:
Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX

 •   29/01/2016 03:45:48 PM
 •   Đã xem: 10035
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 36/TT-HĐND ngày 24/6/2015 của Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh về việc xem xét trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của UBND huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, UBND huyện tổng hợp nội dung trả lời cụ thể như sau:
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

 •   29/01/2016 03:44:31 PM
 •   Đã xem: 10075
 •   Phản hồi: 1
Thực hiện công văn số 05/TT-HĐND ngày 14/01/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, nay Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trả lời như sau:
Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX

 •   13/01/2016 08:46:35 AM
 •   Đã xem: 10374
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 77/TT-HĐND ngày 30/11/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp nội dung trả lời cụ thể như sau:
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

 •   13/01/2016 08:43:02 AM
 •   Đã xem: 9257
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ công văn số 50/TT-HĐND ngày 19/8/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân. Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, nay Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trả lời như sau:
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

 •   05/02/2015 04:23:48 PM
 •   Đã xem: 3855
 •   Phản hồi: 0
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện
Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11

 •   05/02/2015 04:22:23 PM
 •   Đã xem: 4140
 •   Phản hồi: 0
Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

 •   05/02/2015 04:20:35 PM
 •   Đã xem: 3311
 •   Phản hồi: 0
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
Trả lời các ý kiến kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát

Trả lời các ý kiến kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát

 •   05/02/2015 04:17:30 PM
 •   Đã xem: 3284
 •   Phản hồi: 0
Trả lời các ý kiến kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát
Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

 •   05/02/2015 04:12:21 PM
 •   Đã xem: 2671
 •   Phản hồi: 0
Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

 •   05/02/2015 04:07:39 PM
 •   Đã xem: 2238
 •   Phản hồi: 0
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay2,771
 • Tháng hiện tại352,485
 • Tổng lượt truy cập14,608,131
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây