hopthu

Báo cáo: Tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013

Thứ năm - 20/02/2014 09:24 2.854 0
BÁO CÁO:“ Tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014”
I/. Kết quả thực hiện năm 2013: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: UBND huyện; ban chỉ đạo huyện luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành, phổ biến, hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tổ chức nhiều phiên họp với các ngành, các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình (chú trọng 02 xã chọn xây dựng điểm giai đoạn 2010 – 2015 nói riêng và trên địa bàn toàn huyện nói chung. Kết quả đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như sau: Văn bản số 32/UBND – KT ngày 11/01/2013 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2013. Văn bản số 01/BCĐ – NTM ngày 21/01/2013 của ban chỉ đạo về việc báo cáo tiến độ và kế hoạch xây dựng nông thôn mới tháng 01/2013.Văn bản số 02/BCĐ – NTM ngày 19/2/2013 và văn bản số 03/BCĐ – NTM ngày 01/3/2013 của ban chỉ đạo về việc góp ý dự thảo kế hoạch điều chỉnh chương trình MTQG – XD NTM giai đoạn 2010 – 2020. Văn bản số 35/TB – UBND ngày 07/3/2013 của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết 02 năm triển khai xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ năm 2013. (Tập trung 02 xã điểm Lộc Hưng và Lộc Hiệp). Tại cuộc hội nghị đã công bố quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Văn bản số 04/BCĐ – NTM ngày 13/3/2013 của trưởng ban chỉ đạo về việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới định kỳ, đột xuất. Văn bản số 05/BCĐ – NTM ngày 21/3/2013 của trưởng ban chỉ đạo về việc góp ý dự thảo Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Văn bản số 07/BCĐ – NTM ngày 01/4/2013 của Chủ tịch UBND huyện về việc đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Văn bản số 256/UBND – KT ngày 04/4/2013 về việc tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm phát triển sản xuất Nông – Ngư nghiệp và mô hình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bến Tre. Công bố Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Công bố kế hoạch số 83/KH – BCĐXDNTM ngày 18/4/2013 của ban chỉ đạo tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch số 10/KH – BCĐXDNTM ngày 08/5/2013 về điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Văn bản số 17/PCNV-BCĐ ngày 18/6/2013 của trưởng ban chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách xã và hướng dẫn chỉ đạo các xã thực hiện từng tiêu chí thuộc ngành quản lý. Văn bản số 11/CV – BCĐNTM ngày 14/5/2013 về việc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Văn bản số 12/CV – BCĐNTM ngày 21/5/2013 về rà soát hiện trạng theo bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 523/QĐ – UBND của UBND tỉnh. Văn bản số 13/BCĐ – NTM ngày 27/5/2013 về việc chấn chỉnh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Văn bản số 14/BCĐ – NTM ngày 28/5/2013 về việc xây dựng báo cáo một số vấn đề quan tâm trong xây dựng nông thôn mới. Văn bản số 24, 25/CV-NN-PTNT ngày 08/7/2013 và ngày 09/7/2014 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Lộc Hiệp; Lộc Hưng. Văn bản số 586/UBND-KT ngày 11/7/2013 của UBND huyện Lộc Ninh về việc đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch xã nông thôn mới. Văn bản số 26/CV/NN-PTNT ngày 15/7/2013 của phòng Nông nghiệp &PTNT(thường trực ban chỉ đạo) về việc trả lời ý kiến của cử tri chương trình xây dựng nông thôn mới. Văn bản số 651/UBND-KT ngày 7/8/2013 về việc hướng dẫn vốn đối ứng làm đường giao thông nông thôn tại xã điểm Lộc Hưng. Văn bản số 688/UBND-KT ngày 07/8/2013 về việc mua xi măng giá ưu đãi thi công các tuyến đường liên ấp theo kế hoạch giao năm 2013. Văn bản số 690/UBND-KT ngày 12/8/2013 về việc đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch xã nông thôn mới trình phê duyệt trong tháng 8/2013; làm việc với các xã, đơn vị tư vấn và các ngành liên quan chỉnh sửa đồ án phù hợp với hiện trạng, các quy định hiện hành, đồng thời ban hành các văn bản thẩm định số 24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38 làm cơ sở xem xét trình phê duyệt. Phối hợp với chi cục Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới 09 tháng đầu năm 2013 tại 02 xã điểm Lộc Hưng và Lộc Hiệp vào ngày 04/9/2013. Văn bản số 852/UBND-KT ngày 01/10/2012 của UBND huyện về việc tăng cường triển khai, thực hiện chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện. Văn bản số 1027/UBND-KT ngày 18/11/2013 của UBND huyện về việc lập kế hoạch ghi vốn các công trình xây dựng cơ bản chương trình MTQG XDNTM năm 2014. Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 26/11/2013 của UBND huyện về việc kiểm tra tình hình thực hiện chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện từ khi có chủ trương đến nay. Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 26/11/2013 về chương trình công tác của ban chỉ đạo và tổ chuyên viên XDNTM huyện Lộc Ninh giai đoạn 2013 – 2015. 2. Công tác tuyên truyền, vận động: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, tổ chức các buổi họp dân để vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của thực hiện các công trình đường giao thông liên ấp tại 02 xã xây dựng điểm. Đã thực hiện 97 đợt tuyên truyền và cắt dán 194m băng rôn; 15 cụm pano 3mx4m, 1,5mx2,5m tại trung tâm xã và các ấp về xây dựng nông thôn mới, tổ chức 40 buổi họp dân cho hàng ngàn lượt người tham dự lấy ý kiến về đồ án quy hoạch, đề án xã nông thôn mới. Đài phát thanh – truyền hình huyện tiếp tục giành thời lượng phát sống tuyên truyền về chủ trương, chính sách và gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới đến các cụm loa các ấp trên địa bàn. 3. Công tác lập đồ án quy hoạch: Đến nay UBND huyện đã phê duyệt đồ án quy hoạch cho 15/15 xã; đạt 100%. Số xã được phê duyệt đố án quy hoạch, hiện đang đôn đốc các xã thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. 4. Công tác xây dựng cơ bản: Tại 02 xã xây dựng điểm Lộc Hưng, Lộc Hiệp đang xây dựng các công trình nhà làm việc khối đoàn thể và kho lưu trữ, sân hàng rào trụ sở UBND xã, đồng thời khởi công nền hạ 02 tuyến đường theo kế hoạch 2013 nhưng hiện tại ngân sách nhà nước không đáp ứng tiến độ thanh toán theo kế hoạch, nguồn vốn đối ứng huy động nhân dân quá lớn không đáp ứng yêu cầu đề ra. Xã Lộc Hưng hoàn thành công trình nhà làm việc khối đoàn thể, kho lưu trữ đã đưa vào sử dụng hiện chưa có vốn để quyết toán mà mới giải ngân được 621,295 Tr đồng/840,000 Tr đồng kế hoạch vốn giao/1.286,244,124 Tr đồng theo hồ sơ thiết kế. 5. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất: 02 xã điểm đã xây dựng phương án và chọn mô hình lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND thông qua, nhưng do nguồn vốn hỗ trợ đến nay mới có nên các xã đang thực hiện việc giải ngân (chậm so với thời vụ). 6. Công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nhân dân đóng góp để thực hiện các công trình được giao kế hoạch vốn, với tổng vốn khoảng 1,2 tỷ đồng, đồng thời có văn bản xin mua xi măng giá ưu đãi của nhà máy xi măng Bình Phước để thi công đường giao thông nông thôn nhằm giảm bớt các chi phí, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục giải ngân các nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch dư nợ cho vay đến 31/12/2012 là 657 hộ/57,714 tỷ đồng; dư nợ cho vay đến 31/11/2013 là 758 hộ/67,963 tỷ đồng. 7. Đánh giá sơ bộ tiêu chí đạt được theo Quyết định số 523 của UBND tỉnh. Lộc Hiệp đạt 10/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Bưu điện; Hộ nghèo; Nhà ở dân cư; Chợ nông thôn; Hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh; Môi trường; An ninh, trật tự xã hội; Giáo dục; Y tế. Lộc Thái 10/19 tiêu chí gồm: An ninh, trật tự; Quy hoạch; Hệ thống chính trị; Điện; Hộ nghèo; Thủy lợi; Cơ cấu lao động; Hình thức sản xuất; Giáo dục; Bưu điện. Lộc Hưngđạt 09/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Bưu điện; Hộ nghèo; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Môi trường; Hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh; An ninh, trật tự xã hội. Lộc Điền đạt 6/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Nhà ở dân cư; Hộ nghèo; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Giáo dục; Hệ thống chính trị. Lộc Tấn đạt 5/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Hộ nghèo; Giáo dục; Hệ thống chính trị; An ninh, trật tự. Lộc Thạnh đạt 5/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuất; Hệ thống chính trị; An ninh, trật tự xã hội. Lộc Thành đạt 4/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Bưu điện; Giáo dục; Hệ thống chính trị. Lộc Quang đạt 4/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Văn hóa; Hệ thống chính trị; An ninh, trật tự xã hội. Lộc Khánh đạt 4/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Thủy lợi; Y tế; Hệ thống chính trị. Lộc An đạt 4/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Hệ thống chính trị; An ninh, trật tự xã hội; Hộ nghèo. Lộc Thiện đạt 4/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Hộ Nghèo; Hệ thống chính trị; Bưu điện. Lộc Thịnh đạt 3/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; An ninh, trật tự xã hội; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Lộc Phú đạt 3/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Hình thức tổ chức sản xuất; An ninh, trật tự xã hội. Lộc Hòa đạt 3/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Y tế; An ninh, trật tự xã hội. Lộc Thuận đạt 3/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, An ninh trật tự, Hệ thống chính trị. II/. Đánh giá chung: 1. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, ban quản lý đề án các xã, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư, nâng cấp, chính sách An sinh – Xã hội được đảm bảo, đất đai màu mỡ phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao, sự đồng thuận vươn lên của các tầng lớp nhân dân, cuộc sống người dân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó một bộ phận không nhỏ cộng đồng dân cư đã phát huy vai trò chủ thể của mình chung tay hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới’’. 2. Khó khăn: Các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình MTQGXD nông thôn mới còn hạn chế, việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ chưa kịp thời nên tiến độ thực hiện (chậm), trong thực tế gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn đóng góp của người dân xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và một số hạ tầng kỹ thuật khác rất lớn nên hiện tại việc vận động nhân dân hiến đất, vật chất, tiền của để mở đường và các công trình khác còn nhiều hạn chế và khó khăn. Vốn tín dụng chủ yếu là vay thế chấp theo tài sản đảm bảo, vay theo nghị định 41 của Chính phủ trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển. Năng lực đơn vị tư vấn lập quy hoạch (3 trong một) không đảm bảo yêu cầu đề ra dẫn đến tiến độ lập quy hoạch chậm, phải điều chỉnh nhiều lần. Công tác tuyên truyền chậm đổi mới, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp ở cơ sở chưa chặt chẽ, có lúc còn kém hiệu quả, kinh phí công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu chưa được quan tâm . Ban quản lý đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã và ban phát triển ấp nhìn chung còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, trong tuyên truyền, vận động sức dân và các thành phần kinh tế khác. Nhận thức của một bộ phận nhân dân và doanh nghiệp về XDNTM chưa cao, tư tưởng còn trông chờ ỷ lại sự đầu tư của nhà nước. III/. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: UBND huyện, ban chỉ đạo huyện tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Chỉ đạo các xã công bố quy hoạch, đồng thời phối hợp với các đơn vị tư vấn cắm móc chỉ giới các khu chức năng đã được phê duyệt cho nhân dân được biết các nội dung quy hoạch đề ra, đồng thời kịp thời thông báo chủ trương và biện pháp thực hiện theo quy hoạch và đề án đã được duyệt. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chọn các nhóm chỉ tiêu, tiêu chí mà không cần nhiều nguồn lực đầu tư của nhà nước theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng chủ trì và phối hợp tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khuyến công mang tính ứng dụng vào thực tiễn nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập. Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thuộc ngành quản lý đã được phân công thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí cần có sự hướng dẫn của cấp trên. 2. Công tác tuyên truyền, vận động: Tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các xã tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân. Ban quản lý xã phối hợp mặt trận, đoàn thể xã, ban phát triển ấp tiếp tục vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Tuyên truyền chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm giải quyết việc làm ổn định cho lao động nông nhàn gia tăng thu nhập. 3. Công tác lập phê duyệt đồ án quy hoạch: Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các xã phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện các bước tiếp theo. 4. Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch vốn giao năm 2013 chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống năm 2014. 5. Công tác phát triển sản xuất: Tiếp tục chỉ đạo 02 xã điểm và các xã còn lại phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tiến hành tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ đánh giá các mô hình trình diễn có hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách để khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn. 6. Kiến nghị: Các ngành chức năng tích cức hỗ trợ về chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền giúp địa phương thực hiện đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra. Tỉnh sớm có hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010 -2020. Bổ sung biên chế chuyên trách theo dõi chương trình xây dựng NTM ở cấp huyện theo tinh thần kết luận số 385/TB-VPCP ngày 21/11/2012 của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo TW – Vũ Văn Ninh. Phân bổ nguồn vốn kịp thời, kể cả các nguồn lồng ghép đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra để tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu. Có cơ chế cho vay vốn tín dụng xây dựng nông thôn mới theo hướng thủ tục đơn giản dễ tiếp cận. Tổ chức cho tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương đã và đang làm hiệu quả, có cách làm hay. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng năm 2014 trên địa bàn huyện Lộc Ninh./.

Tác giả bài viết: Ngọc Mạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VIDEO PHÓNG SỰ, ĐIỂM TIN
HĐND
Bộ pháp điển
khen thuong
Bán đấu giá tài sản
Hộp thư điện tử
Thông tin người phát ngôn
Thường trực tỉnh ủy
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay645
  • Tháng hiện tại104,440
  • Tổng lượt truy cập5,877,029
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây