HIEN KE
sn bac

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ ba - 09/05/2017 20:11 2.693 0

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Kế hoạch Học tập  chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thực hiện Công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước,
Ngày 26/4/2017 vừa qua, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết đã ký ban hành Kế hoạch số 59-KH/HU về việc Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên địa bàn huyện. Kế hoạch này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kế hoạch cũng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo Kế hoạch này, nội dung sinh hoạt từ năm 2016 đến năm 2020 gồm năm chuyên đề sau: Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa. Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ, đảng viên”. Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Việc tổ chức học tập, quán triệt và đưa vào sinh hoạt thường xuyên chuyên đề năm 2017 được Huyện ủy cụ thể hóa như sau: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai kế hoạch học tập, quán triệt chuyên đề tại Hội nghị sơ kết quý I/ 2017, tổ chức tại Hội trường Huyện ủy do Thường trực Huyện ủy chủ trì. Thành phần tham dự hội nghị gồm các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các bí thư, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng, phó ban tuyên giáo xã, thị trấn. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc: Chịu trách nhiệm triển khai nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị. Bí thư cấp ủy chủ trì, trực tiếp triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 28/4/2017. Tài liệu học tập bao gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy cấp đến các cơ sở đảng; Tài liệu Hỏi - Đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017 do các cơ sở đảng đặt mua qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tài liệu nghiên cứu phục vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy cấp đến các cơ sở đảng; Tài liệu Hỏi - Đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tài liệu dùng cho đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy cấp đến các cơ sở đảng; Tài liệu học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và một số tài liệu khác do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành. Bên cạnh việc tổ chức học tập quán triệt, Kế hoạch cũng hướng dẫn việc đưa vào sinh hoạt thường xuyên chuyên đề năm 2017. Về cách thức thực hiện: theo Hướng dẫn số 19-HD/BTGHU ngày 23/01/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên năm 2017. Ngoài nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 cần gắn với các nội dung theo Hướng dẫn số 19-HD/BTGHU. Chú ý việc liên hệ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2016 gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tại Kế hoạch này, Huyện ủy giao các cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2017 sát với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy cơ sở đảng chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, gắn với kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch của bản thân, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo chủ chốt. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2017, chú trọng biểu dương, nhân rộng điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2017; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhân dân, hội viên, đoàn viên với hình thức phù hợp./. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2017 tại Hội nghị sơ kết quý I

Tác giả bài viết: Họa My - VP. HĐND-UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay557
  • Tháng hiện tại156,517
  • Tổng lượt truy cập12,181,945
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây