HIEN KE
sn bac

Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 11/11/2016 09:40 4.058 0

Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
Ngày 01/11/2016 vừa qua, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kế hoạch đề ra bảy nội dung chủ yếu cần thực hiện: Việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức sinh hoạt định kỳ; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng; việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng nội dung được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, nội dung, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, phương pháp thực hiện, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong nội dung tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa việc học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước vào quý I hàng năm. Riêng năm 2016, tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và vấn đề văn hóa trong Đảng (đã thực hiện trong tháng 7/2016) và Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (ngày 12/10/2016). Trên cơ sở các nội dung được nghiên cứu, quán triệt này, các huyện, thị ủy, đảng ủy phải triển khai ở cấp mình và cơ sở, hoàn thành trong quý IV/2016. Trong việc xây dựng kế hoạch làm theo, căn cứ chuyên đề toàn khóa và hàng năm, các cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm theo yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương vể xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Thời gian hoàn thành kế hoạch toàn khóa trong tháng 12/2016; kế hoạch hàng năm trong quý IV của năm trước. Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ủy viên ban thường vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt. Kế hoạch phải gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/01 hàng năm. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Kết quả học tập và làm theo này là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ hàng năm. Kế hoạch phải gửi về chi bộ, cơ quan nơi sinh hoạt trước ngày 15/01 hàng năm. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Ngoài các chuyên đề do Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với địa phương, cơ quan, đơn vị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, đạo đức công vụ, công chức của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã ban hành trước đây, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị mình theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, hoàn thành trong quý I/2017. Kế hoạch số 41-KH/TU cũng nêu rõ nội dung, phương pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” và phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy phân công các cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; rà soát việc sửa đổi quy chế, quy định; kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, hoàn thành trong quý IV/2016. Việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng được quy định, phân công cụ thể thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch năm sau; tổ chức sơ kết vào dịp tháng 5 hàng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị. Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 41-KH/TU cũng đề ra nhiệm vụ mỗi năm lựa chọn một số vấn đề đột phá, bức xúc; nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét (tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”). Việc xác định nội dung vấn đề đột phá, bức xúc được thực hiện trong quý IV hàng năm. Tỉnh ủy cũng xác định hai nội dung lớn để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2017, đó là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc tổ chức thực hiện có hiệu quả 08 chương trình phát triển kinh tế và 11 dự án trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Họa My - (VP)

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay593
  • Tháng hiện tại156,553
  • Tổng lượt truy cập12,181,981
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây