HIEN KE
sn bac

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022

Thứ ba - 01/03/2022 14:30 1.948 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022
Chủ đề: Chính sách bảo hiểm, lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022
và quy định về dừng thu phí đường bộ từ ngày 31/3/2022.
     
      Nội dung: 
Từ tháng 3 năm 2022, một số chính sách về bảo hiểm, lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực và quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ đã bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ từ ngày 31/3/2022, gồm các nội dung sau:

       1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

       Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

       Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2022 (đã làm tròn số) đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh như sau:

     - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 2.473.000 đồng/tháng (Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2019/TT-BNV mức hưởng là 2.116.000 đồng/tháng).

     - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng (Theo Thông tư số 09/2019/TT-BNV mức hưởng là 2.048.000 đồng/tháng).

     - Đối với các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng (Theo Thông tư số 09/2019/TT-BNV mức hưởng là 1.896.000 đồng/tháng).

    Thông tư số 02/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/03/2022 và thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNV. Chế độ quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BNV được áp dụng từ ngày 01/01/2022.

2. Hướng dẫn tính tần suất tai nạn lao động để giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Có hiệu lực từ ngày 01/3/2022, Thông tư số 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động để được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
        Tại Điều 8 Thông tư số 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính tần suất tai nạn lao động làm căn cứ để được áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo công thức:
Ki = Ni x 100
Pi
Trong đó:
      Ki là tần suất tai nạn lao động của năm i; Ni là số lượt người bị tai nạn lao động và số người chết vì tai nạn lao động được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động từ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm thứ i;
Pi là số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm thứ i.
Tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất được tính như sau:
Ktb = K1 + K2 + K3
3
Trong đó:
- Ktb là tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất;
- K1 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất (năm thứ nhất);
- K2 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ nhất (năm thứ hai);
- K3 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ hai (năm thứ ba).

      Theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay vì 0,5%) khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về tần suất về tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất.

        3. Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
        Từ ngày 15/3/2022, Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực thi hành.

       Theo đó,  từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 với:

      - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

        - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;
         - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

        4. Tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động

       Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

        Theo đó, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

       Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

        Mức tiền lương tháng nêu trên được xác định theo từng đối tượng như sau:

       - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân thì mức tiền lương tháng bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp (nếu có) liên quan đến tiền lương (phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung).

        - Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức tiền lương tháng bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà hai bên đã xác định trong hợp đồng lao động.

           - Đối với người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có mức lương học nghề, tập nghề thì mức lương tháng là tiền lương học nghề, tập nghề do hai bên thỏa thuận; trong trường hợp không có mức lương học nghề, tập nghề thì tiền lương làm căn cứ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động là mức lương tối thiểu do Chính phủ công bố tại địa điểm người học nghề, tập nghề làm việc.

        - Đối với công chức, viên chức trong thời gian tập sự thì mức lương tháng là tiền lương tập sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

        - Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc thì mức lương tháng là tiền lương thử việc do hai bên thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Lao động áp dụng.

         5. Bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ từ 31/3/2022

        Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ 31/3/2022, theo đó, bổ sung quy định các trường hợp dừng thu phí đường bộ trong trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) trước thời hạn như sau:

        - Trường hợp dự án hết thời gian thu hoàn vốn theo hợp đồng, Đơn vị quản lý thu phải chủ động dừng thu hoặc chấp hành quyết định dừng thu của của cơ quan có thẩm quyền (hoặc của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ).

      Việc xác định thời gian dừng thu được xác định theo hợp đồng thu của cơ quan có thẩm quyền với Đơn vị quản lý thu hoặc hợp đồng với Doanh nghiệp dự án PPP.

      - Dừng thu phí trong trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn. Việc chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn chỉ áp dụng trong các trường hợp sau đây (Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công):

      + Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng mà các bên đã thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;

      + Vì lợi ích quốc gia; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;
      + Khi doanh nghiệp dự án PPP mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
      + Khi một trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng;
     + Trường hợp khác do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự, các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.

       Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

       Nguồn: Sưu tầm và biên tập từ:

      1. Trang thông tin điện tử pháp luật thuộc Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tại địa chỉ website:
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/39340/bo-sung-truong-hop-dung-thu-phi-duong-bo-tu-31-3-2022; https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/39529/chinh-sach-bao-hiem-lao-dong-tien-luong-co-hieu-luc-tu-thang-3-2022

     2. Trang website Người lao động: https://nld.com.vn/cong-doan/chinh-sach-bao-hiem-tien-luong-co-hieu-luc-tu-thang-3-2022-20220224081903626.htm

        Trên đây là nội dung Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,664
  • Tháng hiện tại13,386
  • Tổng lượt truy cập12,199,787
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây