HIEN KE
sn bac

Huyện Lộc Ninh triển khai Kế hoạchTổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020

Thứ năm - 04/04/2013 10:15 4.993 0
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1879/ QĐ-BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Bình Phước, ngày 22/3/2013 vừa qua, trên cơ sở tham mưu của phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020.
Mục đích của Kế hoạch này nhằm tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong huyện hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao, qua đó, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Vận động mỗi người dân tự chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang và các đối tượng khác trong huyện, tạo bước đột phá về thể thao phong trào đến thể thao thành tích cao, trong đó lấy thể thao phong trào làm nền tảng, làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện thể dục thể thao của huyện đến năm 2020. Kế hoạch được triển khai với 08 nội dung cụ thể như sau: - Tuyên truyền sâu rộng các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng các cấp Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong huyện; - Xây dựng, biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở để triển khai và hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao nhằm động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi đối tượng quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao; - Khuyến khích các tổ chức và cá nhân thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao với các hình thức tập luyện phong phú, đa dạng nhằm tạo phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao quần chúng ngày càng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan đơn vị: Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị, tạo điều kiện để các thành viên trong đơn vị tham gia tập luyện thể dục thể thao, phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao. Mỗi cá nhân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và vận động người thân trong gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao hằng ngày, tạo thói quen rèn luyện, vận động để nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt các nhu cầu sinh hoạt của bản thân. - Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục thể thao quần chúng. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục thể thao tại các xã, thị trấn và ấp, khu phố trong toàn huyện. - Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục, thể thao với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn, năng khiếu của học sinh; xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao trường học. - Đẩy mạnh rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ. - Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, vận động mọi tổ chức cá nhân tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất để tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thể dục thể thao ở cơ sở, phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục thể thao cho mọi người. - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các hình thức trực quan sinh động, tổ chức các cuộc mít tinh, đi bộ đồng hành, treo băng-rôn, áp-phích…và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu phát triển: - Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 27,3% và năm 2020 đạt 32,9% dân số. - Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2015 đạt 15% và năm 2020 đạt 21% số hộ gia đình huyện. - Đến năm 2020 đạt 85% số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. - Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 80% vào năm 2015 và 85% vào năm 2020; số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa đến năm 2015 đạt 100%; số trường phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao” đạt 100%; số học sinh được đánh giá xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2015 đạt 85%, đến năm 2020 đạt 90%. - Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang của huyện: đến năm 2015, 98,5% số cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân được kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng đơn vị; 100% đơn vị làm tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức rèn luyện thể thao hằng ngày. Đến năm 2015, 98,5% số cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân đạt tiêu chuẩn chiến sỹ công an khỏe; 100% lực lượng công an trong toàn huyện làm tốt công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao bắt buộc đối với cán bộ chiến sĩ công an nam từ 18 đến 45 tuổi, nữ từ 18 đến 35 tuổi; thường xuyên hoạt động thể dục thể thao và có cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thể dục, thể thao đơn giản trong lực lượng công an đạt 100%. - Phấn đấu 100% đơn vị cấp xã, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. Kế hoạch cũng đề ra 06 giải pháp thực hiện: - Tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ chí Minh về công tác thể dục thể thao, về Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020 trên các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của thể dục thể thao trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Qua đó tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần bồi dưỡng lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. - Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020 với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động của Huyện ủy về phát triển văn hóa, thể dục thể thao huyện Lộc Ninh giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020 và các chương trình, đề án của Chính phủ, tỉnh, huyện về chăm sóc sức khỏe, y tế, vệ sinh môi trường…cho nhân dân. - Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục thể thao quần chúng; thể dục thể thao cho thanh thiếu niên, học sinh; thể dục thể thao cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp… phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc theo khu vực, vùng, miền và đặc điểm của từng đối tượng. - Tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, dành tỷ lệ ngân sách hợp lý của Nhà nước để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, cụm dân cư, đặc biệt trong các trường học các cấp gắn với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn mới. Khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về thể dục thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở vật chất thể dục thể thao; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ, sân thể thao ấp, khu phố và tương đương theo mô hình xã hội hóa và hoạt động dịch vụ thể dục thể thao - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020. Tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao. - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong cuộc vận động vào các đợt sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn. Kinh phí tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện được thực hiện theo phân cấp ngân sách, kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác. Để thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị, cụ thể: - Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp liên tịch về phát triển thể dục thể thao; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về thể dục thể thao nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức xã hội nghề nghiệp phát huy tốt vai trò hoạt động chuyên môn thể dục thể thao; tham mưu tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020 hàng năm vào thời điểm thích hợp; tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm, hàng năm và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai cuộc vận động; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 15/11 hàng năm; tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch định kỳ hàng năm và 5 năm, tổng kết vào năm 2020. - Trung tâm Văn hóa – Thể thao: Tích cực tuyên truyền về cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thường xuyên tổ chức các giải thể thao có chất lượng nhằm tuyển chọn vận động viên cho huyện và khích lệ tinh thần cho người tập luyện thể thao tại địa phương; quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thể dục thể thao. - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện: phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các địa phương, đơn vị về công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động. - Đài Truyền thanh – Truyền hình: Thường xuyên cập nhật và đăng tải những thông tin về cuộc vận động; tổ chức ghi hình và phát sóng, đưa tin về các hoạt động thể dục thể thao, những cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao cơ sở, phương pháp và bài tập thể dục thể thao. - Các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể: căn cứ vào kế hoạch tổng thể, hàng năm và chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị, tạo điều kiện để các thành viên trong đơn vị tham gia luyện tập thể dục thể thao, phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao. Kế hoạch cũng yêu cầu các ngành, đơn vị định kỳ và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/10, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./.

Tác giả bài viết: Họa My

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay6,044
  • Tháng hiện tại339,600
  • Tổng lượt truy cập12,842,199
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây